จุดประสงค์ของ การตรวจสภาพรถยนต์

จุดประสงค์ของการตรวจสภาพรถ (รถยนต์ ,จักรยานยนต์)

1 ลดปัญหาการโจรกรรมรถ
ในการตรวจสอบ เลขทะเบียน เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สี และความถูกต้องของเอกสารทางทะเบียนรถ จะทำให้มิจฉาชีพตระหนักถึง และไม่สามารถนำรถที่โจรกรรมมาปลอมแปลง ซื้อ-ขาย และ ต่อทะเบียนได้ ซึ่ีงเป็นภัยต่อสังคม และผู้ซื้อรถมือสอง


car8.jpg
4-7-2012 10:03 AM

2.ลดอุบัตติเหตุ และความเีสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
จากการรายงานผลอุบัติเหตุในท้องถนนส่วนหนึ่ง เกิดจากความไม่พร้อมของระบบเบรค ช่วงล่าง ไฟสัญญาณ ตามมาด้วยการฝ่าผืนกฎจราจร และเมาแล้วขับ
ในการตรวจสอบ ระบบเบรค และศูนย์ล้อ ด้วยคอมพิวเตอร์ จะสามารถทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบเบรค และช่วงล่าง
รวมถึงการตรวจสอบ ระบบไฟสัญญาณต่างๆ แตร และความเบีี่ยงเบนไฟหน้า จะสามารถนำรถที่บกพร่องไปทำการแก้ไข ได้ทันท่วงที่ก่อนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

3.ลดปัญหาโลกร้อน มลพิษในอากาศ และเสียง
ปัญหาโลกร้อน มลพิษต่างๆ ที่ำทำลายสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เกิดจากอุตหกรรมยานยนต์ และการใช้ยานพาหนะ
ในการตรวจสอบ ค่าก๊าชพิษไฮโดรคาร์บอน ( HC ) ค่าควันดำ (Pm10) เสียง (dB) จะช่วยให้ผู้ผลิตรถ ศูนย์บริการ อู่ซ่อมบำรุง และเจ้าของรถ ดูแลสภาพเครื่องยนต์ เพื่อให้ค่ามลพิษได้ตามมาตราฐาน ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ต่อสังคม คนที่คุณรัก และตัวคุณเอง

4.ลดปัญหาการจราจร
ปัญหาติดขัดของการจราจร ส่วนหนึ่งเิกิดจากรถยนต์ที่ขาดการดูแล ความพร้อมใช้งาน จอดเสียกีดขวางการจราจร
ในการตรวจสอบความพร้อมของรถ เครื่องยนต์ ครัช เบรค จะช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์นำรถเข้าซ่อมแซม ก่อนที่รถจะเสีย และกีดขวางการจราจร

5 ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบำรุง
รถทีผ่านการตรวจสภาพ จะได้รับการตรวจสอบระบบความสมบรูณ์ ในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ (Co) และค่าควันดำ ซึ่งมีผลโดยตรงกับการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ รวมถึงระบบการทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเครื่อง  น้ำมันเบรค ครัช ระบบน้ำหล่อเย็น น้ำกลั่นแบตเตอร์รี่  ช่วงล่าง สภาพล้อ-ยาง ระบบไฟฟ้า ระบบส่งน้ำมัน ระบบก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และอุปกรณ์สำคัญต่างๆในรถยนต์  แล้วรายงานผลให้ทางเจ้าของรถได้ทราบ เพื่อนำรถเข้าซ่อมแซมยังศูนย์บริการ และอู่ที่ดูแลรถ ได้ทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาเล็กๆ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่จนเสียค่าซ่อมบำรุงที่มากขึ้น

การตรวจสภาพรถตามมาตราฐานสากล
ในต่างประเทศเกือบทุกๆประเทศ ได้ตระหนักถึงภัยจากมลพิษ และความปลอดภัยจาการใช้พาหนะเป็นอย่างมาก โดยบางประเทศจัดให้มีการตรวจสภาพรถทุกๆ 6 เดือนถึง 1 ปี แม้แตประเทศจีน ในปัจจุบันสาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถที่พร้อมบริการขึ้นแล้วหลายแห่ง ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น จะทำการเริ่มตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้แล้วครบ 4 ปีนับจากวันผลิต โดยรถที่ไม่ผ่านมาตราฐานมลพิษ และความปรอดภัย จะถูกยึดป้ายทะเบียน และระงับการใช้รถทันที เจ้าของรถต้องเรียกรถยก เพื่อนำรถไปทำการแก้ไข หรือขายต่อให้สุสานรถทำการแยกขายเป็นอะไหล่  หรือนำไปรีไซเคิลต่อไป


บทความนี้อยู่ในระหว่างเีรียบเรียง ปรับปรุง
งดคัดลอกไปยังเว็บไซต์อื่น


เรียบเรียงโดย ไชย ยั่งยืน (webmaster@thaispeedcar.com)
เปลี่ยน

Website counter START COUNTER : 5-5-2009